Het beste educatieve speelgoed
Gratis verzending vanaf €50
Unieke producten
Op werkdagen: voor 12u besteld, vandaag verzonden

Wedstrijdreglement

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR SMARTIEST

1. Inleiding

Het algemeen wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Baert NV organiseert. Het algemeen reglement kan voor een wedstrijd een aanvulling zijn op een bijzonder reglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen beide reglementen, heeft het bijzonder wedstrijdreglement voorrang.

Baert NV is geregistreerd in België met ondernemingsnummer 0427.326.570 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Essenestraat 16, 1740 Ternat.

 

2. Deelnemingsvoorwaarden

De wedstrijd van Smartiest is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon. Iedereen die op het moment van inschrijving 18 jaar of ouder is en gedomicilieerd in België of Nederland kan in principe deelnemen aan de wedstrijd van Smartiest. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd van Smartiest, als zij toestemming hebben van hun ouders of hun voogd. Als de minderjarige deelneemt aan een wedstrijd van Smartiest gaat Baert NV er van uit dat hij/zij/hen toestemming heeft van een ouder of hun voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan Baert NV de deelname op elk moment van de wedstrijd ontzeggen.

Slechts één lid van éénzelfde gezin, in de zin van kleine familie of wonend op éénzelfde domicilie, kan een prijs winnen in het kader van éénzelfde wedstrijd. Na het winnen van een wedstrijdprijs kan de deelnemer automatisch gedurende 6 maanden vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van georganiseerde wedstrijden door Baert NV.

Deelname aan de wedstrijden is volledig gratis voor alle deelnemers. Aan de deelnemers zal op geen enkel ogenblik of wijze een inzet gevraagd worden.

 

3. Wedstrijdverloop

Baert NV kan twee soorten wedstrijden organiseren, namelijk wedstrijden met een kennisvraag of wedstrijden waarbij de deelnemer een creatieve inbreng moet doen. Deelnemers mogen één (1) inzending doen om aan de wedstrijd deel te nemen. De looptijd van de wedstrijd en andere modaliteiten worden bepaald in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze.

In geval de wedstrijd van Smartiest een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag.

In geval de wedstrijd van Smartiest een creatieve inbreng van de deelnemers betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening, tekst of video; wordt de winnaar of de winnaars bepaald door Baert NV in functie van de door Baert NV vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd van Smartiest met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Baert NV toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, te gebruiken. De deelnemer verklaart over de nodige rechten te beschikken om dit gebruik van zijn/haar/hun creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Baert NV tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn/haar/hun creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij/hun over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt). Baert NV is in geen geval verplicht een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en te gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

 

4. Prijzen

Enkel geldige deelnemers (i.e. deelnemers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden in artikel 2) komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, zal zijn/haar/hun recht op de prijs automatisch verliezen.

De winnaars van de wedstrijd kunnen een recht verkrijgen op volgende prijzen, naargelang bepaald in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze:

  • Een cadeaubon;
  • Bepaalde voorwerpen of diensten.

Indien de prijs een cadeaubon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de cadeaubon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Baert NV en/of de (mede)organisator.

Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

De prijs is nominatief en kan niet doorgegeven, verkocht, geruild of in geld omgezet worden. Het is verboden om de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op één of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen, dan heeft Baert NV recht de prijs terug te trekken zonder dat daar een vergoeding of een compensatie tegenover staat. Baert NV kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat Baert NV bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen. Baert NV neemt, binnen een termijn van tien (10) werkdagen, met iedere winnaar via e-mail contact op, om de toekenningsmodaliteiten van de prijs te bepalen. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestiging)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn/haar/hun recht op de prijs en kan Baert NV de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid, kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip per e-mail bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan Baert NV de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Buiten de overhandiging van de prijzen aan de winnaar(s) wordt geen enkel ander recht, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten, aan de winnaar(s) overgedragen.

 

5. Aansprakelijkheid van Baert NV

Baert NV is niet verantwoordelijk voor enige indirecte of onvoorzienbare schade die zich zou kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd, ongeacht de oorzaak of het gevolg van dergelijke schade, inclusief schade veroorzaakt door:

de inbreuk door deelnemers op intellectuele eigendomsrechten van derden;

de inhoud of persoonsgegevens opgegeven door de deelnemer.

Baert NV is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Baert NV kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Baert NV in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat Baert NV in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd. Baert NV is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn/haar/hun deelname.

Baert NV is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Baert NV niet verantwoordelijk als de winnaar zijn/haar/hun prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Baert NV niet aansprakelijk worden gesteld.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege Baert NV.

Indien Baert NV genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, , omwille van overmacht, of meer in het algemeen bij onvoorzienbare omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil, kan Baert NV hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Baert NV alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. Baert NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.

 

6. Persoonsgegevens

Deelnemers die kans willen maken op de prijs, zullen persoonsgegevens moeten verstrekken. Door deelname aan de wedstrijd stemt iedere deelnemer toe met de verwerking van zijn/haar/hun persoonsgegevens door Baert NV. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens valtonder toepassing van de Verordening 2016/679 (GDPR), de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.

Het beleid van Baert NV met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy policy’ zoals vermeld op de website van Smartiest.

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Instagram …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

Baert NV houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd van Smartiest. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Baert NV zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd van Smartiest en hem/haar/hen ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van Baert NV uit te sluiten. Baert NV behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om van de deelnemer teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Baert NV geleden schade (inclusief imagoschade).

De uitslag van een wedstrijd van Smartiest is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd van Smartiest kan niet worden gecorrespondeerd met Baert NV. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief. De deelnemer aanvaardt alle beslissingen die Baert NV in verband met de wedstrijd zal treffen.

 

8. Medeorganisatoren

Indien een wedstrijd van Smartiest samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Baert NV te worden gelezen als verwijzend naar zowel Baert NV als de medeorganisator.

 

9. Het reglement

Door deel te nemen aan wedstrijden van Baert NV, verklaart de deelnemer dit wedstrijdreglement te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, alsook het privacy policy.

Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

Indien zulks vereist is, kan Baert NV dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Smartiest.

 

10. Varia

Dit wedstrijdreglement valt onder het Belgische recht.

Als een bepaling van dit wedstrijdreglement geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard krachtens het toepasselijke recht, maakt deze bepaling niet langer deel uit van het wedstrijdreglement. Dit doet geen afbreuk aan de wettelijkheid, geldigheid en de dwingende kracht van de andere bepalingen van het wedstrijdreglement.

De deelnemer aanvaardt dat elke rechtszaak die voortvloeit uit zijn deelname aan de wedstrijden van Baert NV of met betrekking tot dit Wedstrijdreglement wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Brussel, behoudens andersluidende wettelijke bepaling, en hij aanvaardt zich te onderwerpen aan de bevoegdheid van betreffende rechtbank in het kader van een dergelijk geding.

🤓Het beste educatieve speelgoed
🙏Gratis verzending vanaf €50
🦄Unieke producten
📦Op werkdagen: voor 12u besteld, vandaag verzonden

Uw browser is verouderd

Om deze website optimaal te gebruiken, raden wij aan om een van de volgende browsers te gebruiken

Google Chrome
Downloaden
Safari
Downloaden
Mozilla Firefox
Downloaden
Microsoft Edge
Downloaden

Cookies

Mmmmmmm.... cookies! Altijd lekker bij het webshoppen. Stel zelf in met welke cookies je akkoord bent. Wij gebruiken voor deze website zowel onze cookies als die van derden.

Instellingen

Zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Registreren informatie over hoe je de site bezoekt.

Houden informatie bij over jouw surfgedrag om je relevante advertenties te tonen op andere sites.